Postup pro vyřizování stížností v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o.

Způsob přijímání a vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních upravuje zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, v platném znění, obecně podávání a vyřizování stížností upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Způsob přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o. je stanoven směrnicí  „ Přijímání a vyřizování stížností v NMB“.

Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Proti postupu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

 

Stížnosti v NMB Letovice je možno podat

-ústně: všem vedoucím pracovníkům nemocnice. Je nutný písemný záznam o ústním podání stížnosti

-telefonicky:   516 426 105 (ředitelka)

                       516 426 116 (zástupkyně ředitelky)

                       516 426 103 (vrchní sestra)

                       516 426 109 (asistentka ředitelky)

                       516 426 111 (ústředna - spojí s příslušným vedoucím pracovníkem)

 

 -písemně na adresu:

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

- do schránky na podněty, připomínky a stížnosti umístěné mezi oddělením A a B, C a D nemocnice.

                    

O způsobu vyřízení stížnosti rozhoduje ředitelka organizace podle charakteru stížnosti. Určí osobu zodpovědnou za šetření a vyřízení stížnosti. 

Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne nemocnice stěžovateli ústní projednání stížnosti, dále umožní stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat si z něj kopie.

Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, poskytne mu nemocnice na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i v případě, kdy nemocnice poskytla související zdravotní služby.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o.  je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je NMB nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je nemocnice povinna stěžovatele informovat, a to písemně, do vlastních rukou.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tedy Nemocnici Milosrdných bratří Letovice,

p. o.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o., může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to včetně uvedení důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Stěžovatel má možnost podat stížnost i podle jiných právních předpisů.