Postup pro vyřizování stížností

Postup pro vyřizování stížností v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o.
Způsob přijímání a vyřizování stížností ve zdravotnických zařízeních upravuje zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, v platném znění, obecně podávání a vyřizování stížností upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Způsob přijímání a vyřizování stížností v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o. je stanoven směrnicí S314.

Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
Proti postupu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Stížnosti v NMB Letovice je možno podat

  • ústně: všem vedoucím pracovníkům nemocnice. Je nutný písemný záznam o ústním podání stížnosti
  • telefonicky: 516 426 105 (ředitelka)

       516 426 116 (zástupkyně ředitelky)
       516 426 103 (vrchní sestra)
       516 426 109 (asistentka ředitelky)
       516 426 111 (ústředna – spojí s příslušným vedoucím pracovníkem)

  • písemně na adresu:

       Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o., Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice
       e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • do schránky na podněty, připomínky a stížnosti umístěné mezi oddělením A a B, C a D nemocnice

O způsobu vyřízení stížnosti rozhoduje ředitelka organizace podle charakteru stížnosti. Určí osobu zodpovědnou za šetření a vyřízení stížnosti.

Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne nemocnice stěžovateli ústní projednání stížnosti, dále umožní stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat si z něj kopie.

Jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, poskytne mu nemocnice na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost, to platí i v případě, kdy nemocnice poskytla související zdravotní služby.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o. je povinna vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů.

Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je NMB nepříslušná, je povinna ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu.

O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je nemocnice povinna stěžovatele informovat, a to písemně, do vlastních rukou.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tedy Nemocnici Milosrdných bratří Letovice,p. o.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice, p. o., může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to včetně uvedení důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

Stěžovatel má možnost podat stížnost i podle jiných právních předpisů.